slawomirwrobel

Mój program i cele do realizacji

 

Mój program wyborczy to nie składanie obietnic bez pokrycia i obiecywanie inwestycji, których nie można zrealizować. Natomiast chciałbym zmiany lokalnych uchwał, efektywniejszego wydatkowania budżetu, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy są motorem napędowym gospodarki na Podkarpaciu.

Z przyjemnością prezentuję mój program wyborczy, jest on efektem wielu konsultacji społecznych. Skupia on się na 7 ważnych dla społeczeństwa naszego regionu punktach, które prezentuje poniżej:

1. Rozwój ekonomiczny i rozmowy z przedsiębiorcami

  • Jednolita i pełna informacja o możliwościach wszystkich dostępnych dotacji unijnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – pomoc Urzędów w przygotowaniu wniosków o dotacje.

  • Organizacja targów pracy i przedsiębiorczości dla powiązania lokalnie działających firm z mieszkańcami oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Wyróżnienia i promocje  dla przedsiębiorstw i organizacji, zaangażowanych w programy społeczne.
  • Wsparcie dla lokalnych producentów żywności poprzez regularne targi promocyjno-handlowe połączone z konferencjami i wystawami.

2. Wzmacnianie i tworzenie nowych więzi społecznych

 • Inwestycja w budowę nowych Domów Pomocy Społecznej oraz wsparcie w tworzeniu i  funkcjonowaniu Klubów Seniora.
 • Utworzenie nowoczesnych Centrów Młodzieżowych z ciekawą ofertą  warsztatów, kursów dla młodych oraz miejscem do realizacji własnych pomysłów.
 • Dofinansowanie Domów Dziennego Pobytu – zgromadzenie środków i nacisk na aktywizację i pomoc seniorom z terenów wiejskich , poprzez organizację warsztatów, wycieczek i spotkań integracyjnych.

3. Wsparcie dla osób z niepełną sprawnością i likwidacja barier architektonicznych

 • Budowa oraz modernizacja podjazdów i wind w miejscach i instytucjach publicznych.
 • Wdrożenie programu modernizacji wszystkich placów zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • Utworzenie Świetlic Dziennych dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z profesjonalną opieką terapeutów
 • Stworzenie punktu doradztwa dla rodziców posiadających dzieci z niepełnosprawnością,
 • Program praktyk zawodowych dla młodzieży z niepełnosprawnością w oparciu o instytucje gminne oraz lokalnych przedsiębiorców.
 • Powołanie sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnością – dla wszystkich grup wiekowych : juniorzy, młodziki, seniorzy.

4. Promocja zdrowia i sportu

 • Bezpłatne parkingi wokół szpitali specjalistycznych dla pacjentów i opiekunów na czas pobytu w szpitalu. 
 • Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi oraz organizacjami promującymi aktywność fizyczną – dotacje mające na celu popularyzację sportu wśród dzieci, osób młodych i seniorów.
 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym wyposażenia parków i ścieżek zdrowia w szczególności na terenach wiejskich.
 • Rozwój programów zdrowotnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych, prowadzenie bezpłatnych porad i warsztatów o tematyce zdrowego trybu życia.
 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez wydarzenia edukacyjne i liczne kampanie społeczne.

5. Rozwój kultury i turystyki

 • Wsparcie dla lokalnych artystów i organizacji kulturalnych mające na celu ożywienia kultury Podkarpacia. Współpraca z lokalnymi artystami i zespołami muzycznymi.
 • Rozbudowa parkingów rowerowych – zwłaszcza przy głównych punktach komunikacji miejskiej.
 • Udostępnianie domów kultury na potrzeby początkujących artystów z regionu.

6. Troska o środowisko naturalne

 • Łatwiejszy dostęp do utylizacji odpadów nietypowych i gabarytowych.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych – ogłaszanie konkursów na najlepsze projekty pro-środowiskowe
 • Edukacja ekologiczna – prowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców dotyczących ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów.
 • Wdrażanie programów i imprez edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach.

7. Wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu

 • Utworzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu, koordynującego wolontariuszy i inicjatywy społeczne
 • Fundusze dla organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji społecznej osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i innych realizujących działania społeczne.